نرخ تبلیغات در سایت

( مبالغ به ریال می باشد )

مکان تبلیغمحل نمایش بنرابعاد بندیک ماههسه ماهه شش ماهه سالیانه
A 1صفحه اصلی (ستون سمت چپ) ۲۴۰ * ۱۲۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
A 2صفحه اصلی (ستون سمت چپ) ۲۴۰ * ۱۲۰۱۴,۵۰۰,۰۰۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰
A 3صفحه اصلی (ستون سمت چپ) ۲۴۰ * ۱۲۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰
A 4صفحه اصلی (ستون سمت چپ) ۲۴۰ * ۱۲۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
A 5صفحه اصلی (ستون سمت چپ) ۲۴۰ * ۱۲۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰
A 6صفحه اصلی (ستون سمت چپ) ۲۴۰ * ۱۲۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰
B 1صفحه اصلی (ستون ساید بار سمت چپ ) ۱۶۰ * ۳۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
B 2صفحه اصلی (ستون ساید بار سمت چپ ) ۱۶۰ * ۳۰۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
B 3صفحه اصلی (ستون ساید بار سمت چپ ) ۱۶۰ * ۳۰۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰
C 1تمامی صفحات (ستون سمت چپ) ۲۴۰ * ۱۲۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰
C 2تمامی صفحات (ستون سمت چپ) ۲۴۰ * ۱۲۰۱۳,۵۰۰,۰۰۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰
C 3تمامی صفحات (ستون سمت چپ) ۲۴۰ * ۱۲۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰
C 4تمامی صفحات (ستون سمت چپ) ۲۴۰ * ۱۲۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰
C 5تمامی صفحات (ستون سمت چپ) ۲۴۰ * ۱۲۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
C 6تمامی صفحات (ستون سمت چپ) ۲۴۰ * ۱۲۰۱۱,۵۰۰,۰۰۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰