رئیس هیات مدیره

آقای محمد نیک پی

مدیر عامل شرکت توشه بر

نایب رئیس

آقای میر فتحعلی سید زنوزی

مدیر عامل شرکت دومان ترابر

دبیر انجمن

آقای قربان جعفر زادگان

مدیر عامل شرکت دانیال ترابر

خزانه دار

آقای حمید رضا اکبر جانی

مدیر عامل شرکت دریا کالاران

عضو هیئت مدیره

خانم افسانه فخری

مدیر عامل شرکت شامخ فرابر

عضو هیئت مدیره

آقای پدرام امیری

مدیر عامل شرکت توژال تکرو

عضو هیئت مدیره

آقای رضا گیلک

مدیر عامل شرکت آرندبار

عضو هیئت مدیره

آقای سعید صیادی

مدیر عامل شرکت شاهو ترابر پارس

عضو هیئت مدیره

آقای محمد عددیان نیشابوری

مدیر عامل شرکت اسکان برودت پارس

بازرس

آقای افشین بهرامی

مدیر عامل شرکت ارشیا ترابر آریا

بازرس

آقای رامین طالب زاده

مدیر عامل شرکت رهزاد ترابر