• امروز : پنج شنبه - ۴ مرداد - ۱۴۰۳
  • برابر با : Thursday - 25 July - 2024

رویه های گمرک

۱۹خرداد
فهرست مبادي مجاز گمركات كشور براساس نوع وظايف و رويه هاي گمركي ۱۴۰۲
روابط عمومی

فهرست مبادي مجاز گمركات كشور براساس نوع وظايف و رويه هاي گمركي ۱۴۰۲

در اجراي مفاد بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب80/1/27 و به استناد مفاد ماده 26 قانون امور گمركي و مصوبه هيأت محترم وزيران در مورد استقرار گمرك در مبادي ورودي و خروجي كشور، فهرست اسامي گمركات كشور، رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها به شرح ذيل اعلام مي گردد.